Så fattar du bättre beslut som företagare

Grupp fattar företagsbeslut

Som företagare fattar du jämt och ständigt beslut, vissa större än andra. Därför är din förmåga att fatta de rätta besluten en viktig framgångsnyckel för ditt företag. Beslutsfattandet blir aktuellt när det finns ett problem som måste lösas eller då en potentiell möjlighet uppenbarar sig.

Det är viktigt att du samlar in den rätta mängden information samt input från de personer som är inblandade i processen. Detta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Till din hjälp har du vissa processer som kan användas för att samla in information och för att på ett objektivt sätt väga fördelarna mot nackdelarna. Genom att förhålla dig till en sådan process kan du i högre utsträckning undvika att fatta dåliga beslut.

Läs vidare för att få information om dessa processer samt hur du kan fatta bättre beslut i din roll som företagare!

Därför är det viktigt att du fattar bra beslut

I egenskap av beslutsfattare bör du identifiera ett mål, samla in den information som är nödvändig och relevant samt väga de olika alternativen mot varandra. Först därefter kan du fatta ett välgrundat beslut. Detta låter ganska enkelt men är ofta betydligt svårare att göra i praktiken.

Men varför är det så viktigt att du fattar bra beslut, kanske du undrar? Det finns flera fördelar med att fatta de rätta besluten:

 • De varar längre. När du har fattat ett välgrundat och bra beslut behöver du sällan tackla samma fråga igen framöver. Bra beslut har nämligen en tendens att hålla väldigt länge.
 • Bra beslut tar hänsyn till såväl interna som externa faktorer. Som beslutsfattare behöver du se ditt företag ur ett helhetsperspektiv. Det rätta beslutet får inte en del av din verksamhet att frodas på bekostnad av en annan del.
 • De tar udden av intressekonflikter. När du är transparent i ditt beslutsfattande och får de personer som berörs av beslutet att köpa ditt resonemang är risken att beslutet i efterhand ifrågasätts betydligt lägre. Detta gör att alla personer i företaget kan fortsätta att dra åt samma håll och att personalomsättningen minimeras.
 • Bra beslut är bättre på alla sätt och vis. Detta påstående kan kanske kännas som att slå in en öppen dörr. Men faktum är att bra beslut får alla på företaget att jobba närmare mot ett gemensamt mål samt för att lösa det ursprungliga problemet. Därmed är ett bra beslut bättre än ett sämre sådant i alla hänseenden.

Därför är det viktigt att du fattar bra beslut oavsett om beslutet ifråga rör ett tecknandet av ett företagslån, huruvida en viss investering ska göras eller något helt annat.

Fatta bättre beslut som företagare med detta knep

Genom att följa nedanstående process kan du underlätta arbetet med att fatta rätt beslut. Processen hjälper dig därmed att fatta bättre beslut som företagare samt att minimera risken för att du famlar i mörkret i ditt beslutsfattande.

Processen består av sju steg och ser ut enligt följande:

 1. Sätt ord på det beslut som ska fattas. Det första steget i processen går ut på att sätta ord på det beslut som ligger framför dig. Detta gör du enklast genom att identifiera problemet och det beslut som måste fattas.
 2. Samla in information. I nästa steg samlar du in den information som är nödvändig och relevant för beslutet ifråga.
 3. Identifiera dina alternativ. När informationen har samlats in kan du börja sålla agnarna från vetet. Identifiera de alternativ som finns och ta reda på vilka beslut som är de mest sannolika att fatta.
 4. Utvärdera informationen. I det fjärde steget i processen tar du reda på hur den information som du samlade in i det andra steget förhåller sig alternativen. Det kan vara ett eller flera möjliga beslut som fortfarande är gångbara alternativ i det här läget.
 5. Fatta ditt beslut. Nu ska du ha sållat ut ett enskilt alternativ och detta är det beslut som du väljer att fatta. Detta är det bästa och mest korrekta beslutet utifrån den information som du har tillgänglig och de alternativ som finns att välja mellan.
 6. Implementera beslutet. I detta näst sista steg vidtar du de åtgärder som är nödvändiga för att implementera beslutet. Se till att ditt beslut förankras i organisationen och att det efterlevs.
 7. Granska ditt beslut. Även om ditt beslut redan är fattat är det viktigt att du återbesöker och granskar det. Detta för att kunna finjustera beslutet vid behov samt för att kunna utvärdera och presentera resultatet av det.

Uppdaterad 02/06/2022

Publicerad 29/07/2022

Publicerad av Team Creddo