Personlig borgen för företagslån

Det finns flera olika varianter av företagslån och krediter som företagare kan använda sig av för att förbättra likviditeten eller för att möjliggöra investeringar.

De allra flesta av dessa har en sak gemensamt: de kräver någon form av säkerhet. Personlig borgen är en sådan säkerhet som ofta krävs för att en kreditgivare ska vara beredd att låna ut pengar till företaget.

Det är vanligare att borgensåtagande krävs när företaget som ansöker om ett lån är lite mindre eller inte gör någon större vinst. Företrädare för bolag som har en högre omsättning och vinst behöver inte lika ofta gå i personlig borgen för ett företagslån.

Ansök om företagsfinansiering

Vissa företagsformer kräver oftare borgen än andra

Inget företag är det andra likt och en näringsverksamhet kan drivas i någon av flera olika företagsformer. Vissa av dessa krävs oftare på borgen än andra när de ansöker om ett företagslån.

Aktiebolag

Till skillnad från andra bolagsformer är ett aktiebolag en juridisk person. Det innebär att en företagare som driver ett sådant bolag vanligtvis inte är personligt ansvarig för bolagets skulder.

Det finns dock undantag från denna regel, till exempel vid försummelse eller om personligt betalningsansvar har avtalats.

På grund av detta ställer långivare ofta krav på personlig borgen för företagslån om aktiebolaget är mindre och har en låg omsättning. Större och mer lönsamma aktiebolag kan ofta erbjuda annan säkerhet för lånet och därmed slippa teckna ett borgensavtal.

Enskild firma

En enskild näringsverksamhet är inte en juridisk person utan företräds alltid av en företagare som är en fysisk person. Firmans organisationsnummer är detsamma som firmatecknarens personnummer.

Det är också firmatecknaren som själv är betalningsansvarig för skulder samt ansvarig för alla ingångna avtal. Därför behövs ingen borgen eftersom firmatecknaren ändå är ytterst ansvarig.

Handelsbolag och kommanditbolag

Ett handelsbolag påminner i mångt och mycket om en enskild firma. I handelsbolaget har företagets delägare ett personligt och solidariskt ansvar för skulder och liknande.

Detsamma gäller även för kommanditbolag – en variant av handelsbolag där vissa (inte alla) bolagsmän kan ha ett begränsat ansvar.

Både handelsbolag och kommanditbolag har likt enskilda näringsverksamheter minst en huvudman som kan krävas på eventuella skulder. Därmed kräver inte heller dessa bolagsformer vanligtvis en personlig borgen vid företagslån.

Påbörja ansökan

Proprieborgen vanligare än enkel borgen

Dessa är de två vanligaste typerna av borgen:

Proprieborgen

När man pratar om personlig borgen för företagslån är det ofta proprieborgen man syftar på. Vid denna typ av borgen gäller ett solidariskt betalningsansvar. Borgenären (långivaren) kan då kräva såväl gäldenären (företaget) som borgensmännen på skuldbeloppet.

Detta är det vanligaste upplägget då det underlättar för långivaren att få tillbaka det kapital som har utlovats. Det är också den enda borgenstypen där flera borgensmän kan användas som säkerhet för lånet.

Enkel borgen

En enkel borgen är inte lika vanlig vid företagslån som vid konsumentlån. I detta fall blir borgensmannen skyldig att betala skulden först då gäldenären (företaget) inte klarar av att betala sin skuld.

Företagets oförmåga att betala skulden behöver du styrkas genom en konkurs eller försök till utmätning. Först därefter blir alltså borgensmannen betalningsskyldig.

Personer som kan gå i personlig borgen för ett företagslån

Valfri person som är kreditvärdig och villig att gå i personlig borgen för lånet kan välja att göra detta. Med det sagt finns det vissa ytterligare krav som ska uppfyllas.

Till exempel bör borgensmannen ha insyn i företagets ekonomi och affärer. Därför är det vanligast att ägare, vd eller en styrelsemedlem väljer att gå i borgen för ett företagslån.

Borgensmannen ska vara folkbokförd i Sverige och vara mellan 18 och 70 år gammal. Ibland kan två borgensmän krävas för ett företagslån.

Innan du blir borgensman för ett lån bör du noga överväga saken. Du bör bland annat tänka på följande.

Din personliga kreditvärdighet och ekonomiska situation påverkas

När du går i personlig borgen för ett företagslån behöver du ha god kreditvärdighet. Det är också viktigt att du känner till hur din ekonomiska situation och din kreditvärdighet påverkas av detta beslut.

Om företaget inte skulle betala tillbaka lånet kommer du själv bli betalningsansvarig. Därför bör du ha en god och ordnad privatekonomi. Du bör även vara medveten om att din kreditvärdighet försämras en aning i och med du ingår ett borgensavtal.

Du noggrant bör läsa igenom låneavtalet

Det är viktigt att du är införstådd med vad det innebär att vara borgensman. Detta åtagande är inget som du bör göra lättvindigt och du bör därför läsa igenom låneavtalet noggrant.

Ställ alla eventuella frågor på förhand så att inga oklarheter kvarstår när du undertecknar avtalet.

De lånade pengarna bör användas på bästa möjliga sätt

Allra helst bör lånet användas för att finansiera en investering med en hög riskjusterad avkastning. Pengarna kan även användas för att förbättra likviditeten i företaget.

Men som borgensman bör du vara insatt i bolagets affärer och ekonomiska situation. Först då kan du bedöma huruvida de lånade pengarna kommer användas på ett sunt och bra sätt.

Detta betyder de olika begreppen

Det finns flera facktermer som används vid borgensavtal. De olika begreppen kan vara svåra att förstå och därför förklarar vi dessa här:

  • Avtalsfrihet. Avtalsfrihet gäller för borgensavtal. Det betyder att man kan avtala om att begränsa borgensansvaret till en viss tidsperiod och/eller ett visst belopp.
  • Borgen. En borgen innebär att en juridisk eller fysisk person åtar sig ett ekonomiskt ansvar å någon annans vägnar. När det gäller företagslån handlar det ofta om en personlig borgen. En eller flera företrädare för företaget tar då på sig ett ekonomiskt ansvar för låneskulden.
  • Borgenär. Borgenären är den part som har en fordran. I detta fall är det alltså långivaren som lånar ut pengar till ett företag.
  • Borgensman. Borgensmannen/-männen är de juridiska eller fysiska personer som är betalningsansvariga för lånet.
  • Gäldenär. Gäldenären är den part som står i skuld till en annan part. Här är det alltså det företag som lånar pengar från långivaren som är gäldenär.
  • Personlig borgen. Personlig borgen är vad man i folkmun kallar proprieborgen. Detta är den vanligaste borgenstypen och den gör det möjligt för borgenären att använda sig av flera borgensmän som säkerhet.
  • Preskription. I borgensavtalet kan det finnas en preskriptionstid angiven. Om så är fallet försvinner borgensansvaret när denna tid löper ut.

Ansök och jämför via Creddo

Vanliga frågor om personlig borgen

Vad innebär personlig borgen?

Ibland kräver banken en extra säkerhet när ditt företag ansöker om ett lån. För att kunna låna pengar kan du då behöva erbjuda borgen. En eller flera personer kan gå i personlig borgen och åta sig att betala skulden om företaget själv inte skulle göra detta.

Varför krävs oftast personlig borgen vid en låneansökan?

Långivare kräver ofta att en eller flera personer går i borgen för ett företagslån. Detta görs av säkerhetsskäl som ett löfte att skulden faktiskt kommer betalas tillbaka. Om företaget av någon anledning inte skulle betala blir borgensmannen/-männen skyldiga att betala skulden.

Vem kan gå i personlig borgen?

Egentligen kan nästan vem som helst gå i personlig borgen för ett företagslån. Men det kan vara en fördel om personen i fråga har en tydlig anknytning till företaget. Det signalerar nämligen att borgensmannen vet vad denne ger sig in på genom att gå i god för bolaget.