Vad är en årsredovisning? Vad behöver du tänka på?

En årsredovisning är en årlig ekonomisk sammanställning som lämnas in till Bolagsverket. Här tittar vi närmare på vilka företag som behöver lämna in en, och vad som i övrigt kan vara bra att veta kring årsredovisningar. Årsredovisning heter annual report på engelska.

Du kan välja mellan att lämna in ditt företags årsredovisning digitalt eller på papper. Den måste vara på svenska.

Vilka företag behöver göra en årsredovisning?

Alla företag behöver inte lämna in en årsredovisning. Det gäller vissa företagsformer och storlekar och regleras i bokföringslagens sjätte kapitel. Ekonomiska föreningar och aktiebolag behöver exempelvis alltid upprätta en årsredovisning. På Bolagsverkets hemsida och i bokföringslagen kan du hitta vad som gäller för just ditt företag.

Principer för årsredovisningar

Årsredovisningar behöver följa en viss utformning, så att de är rättvisande och möjliga att tolka. Det finns fyra huvudsakliga redovisningsprinciper att efterfölja:

  • Fortlevnadsprincipen – utgångspunkten att företag kommer att fortsätta sin verksamhet även i framtiden. Ibland kallas den också för going concern-principen
  • Försiktighetsprincipen – att värdera företagets tillgångar med försiktighet. Om det finns en osäkerhet kring företagets ekonomi bör tillgångarna värderas lägre och skulderna högre
  • Konsekvensprincipen – använd samma värderingsprinciper år efter år. Det gör det lättare att jämföra olika årsredovisningar för att tolka utvecklingen
  • Kontinuitetsprincipen – den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med förra årets utgående balans

Vad ingår i en årsredovisning?

Några saker som behöver ingå i en årsredovisning är:

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Förvaltningsberättelse
  • Noter (kompletterande information, till exempel värderingar)
  • Underskrifter

Balansräkning

I balansräkningen redovisas företagets finansiella ställning. Den är uppdelad i en debetsida och en kreditsida. I debetsidan hittar du tillgångar som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. I kreditsidan hittar du företagets egna kapital och skulder. Debetsidan och kreditsidan behöver vara i balans för att balansräkningen ska stämma.

Resultaträkning

I resultaträkningen hittar du företagets resultat under räkenskapsperioden. Du ser intäkterna och kostnaderna och kan på så sätt avläsa om företaget gått med vinst eller förlust. Några exempel på poster i resultaträkningen är rörelseresultat, resultat efter finansiella poster och skatter. Det finns två varianter: kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen hittar du en översikt av hur ett företags resultat, ställning och verksamhet utvecklats. De viktigaste händelserna under året och en del annan information behöver ingå.

Några exempel på det som behöver ingå är företagets kommun, verksamhetsområde och annan relevant information som inte finns med i balansräkningen eller resultaträkningen. Om företaget varit inaktivt under året behöver det förklaras i förvaltningsberättelsen.

Noter

En årsredovisning behöver också ha med noter, och vad som ska ingå i noterna beror på företagets storlek. Noterna specificerar innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. De brukar också kallas för tilläggsupplysningar.

Underskrifter

En årsredovisning behöver skrivas under av vd:n, alla styrelseledamöter och de arbetstagarrepresentanter som är med i företagets styrelse. Förutom underskriften i sig behövs det även namnförtydliganden och datum. Årsredovisningar kan också skrivas under digitalt, till exempel med BankID.


Tips! Läs mer om leverantörsreskontra.


Årsredovisningar är offentliga handlingar

Eftersom årsredovisningar är offentliga kan du få tag i all information som ingår i dem. Bolagsverket har en e-tjänst där du kan köpa årsredovisningar från 1997 och framåt. Det kan vara ett bra verktyg för att utvärdera en potentiell kund, partner eller arbetsgivare.

Årsredovisningslagen

Bestämmelserna kring årsredovisningar styrs i Årsredovisningslagen (1995:1560). Den är baserad på EU-direktiv och innehåller 10 kapitel om hur upprättandet och offentliggörandet av årsredovisningar ska gå till.

Efter att du skickat in din årsredovisning

Om allt är korrekt i en årsredovisning skickas en bekräftelse ut. Om något skulle behöva ändras skickas det istället ut ett föreläggande med de ändringar och kompletteringar som behöver göras.

Behöver ditt företag extra kapital?

Här hos oss på Creddo så kan du jämföra företagslån hos över 20 långivare. Ange lånebeloppet som din verksamhet behöver direkt i ansökan och få erbjudanden inom 24 timmar.

Jämför långivare via Creddo

Vanliga frågor och svar om årsredovisningar

Vad är K2 och K3?

Begreppen K2 och K3 är bra att ha koll på när det gäller årsredovisningar. K3 är huvudregelverket för årsredovisningar, medan K2 är en förenklad variant som vissa företag får använda. Ditt företags storlek (antal anställda, balansomslutning, nettoomsättning) avgör vilket regelverk som gäller.

När behöver en årsredovisning vara inlämnad?

En årsredovisning behöver vara inlämnad senast sju månader efter räkenskapsårets slut, men det är bra att vara tidigt ute så att eventuella fel hinner hittas och korrigeras. Vid förseningar utgår en förseningsavgift. Det kan också innebära risk för att företaget likvideras, och det kan vara ett straffbart brott mot bokföringslagen.

Vad händer om du inte lämnar in någon årsredovisning?

En försenad årsredovisning kan leda till förseningsavgifter och likvidation. I vissa fall kan det vara ett brott mot bokföringslagen.