Hur planerar jag kassaflödet under året?

företagare planerar kassaflöde

För att uppnå tillväxt och utveckling i ett företag är det viktigt att hålla ett öga på kassaflödet. Det visar nämligen hur pengarna rör sig in och ut ur verksamheten, vilket ger dig en bättre uppfattning om hur ditt företag mår rent ekonomiskt. 

Genom att göra regelbundna kassaflödesanalyser kan du upptäcka avvikelser och förebygga negativa trender i god tid. Är kassaflödet positivt blir det istället enklare att planera investeringar som kan stimulera tillväxt.  

I denna artikel ger vi dig all information du behöver för att kunna planera företagets kassaflöde. Vi ska även gå igenom olika typer av kassaflöden och hur de påverkas av olika affärshändelser.  

Jämför företagsfinansiering

Kort om kassaflöde

Kassaflöde, även kallat likviditet, är företagets in- och utbetalningar under en viss period. Det visar helt enkelt hur pengar rör sig in och ut ur verksamhetens kassa. 

För att kunna styra strömmen av pengar i ditt företag är det viktigt att du med jämna mellanrum sammanställer en kassaflödesanalys. En enkel metod är att jämföra summan av den totala försäljningen i företaget under perioden med den av de obetalda inköpen. Är summan som du ska betala högre än den du fått in har du ett negativt kassaflöde som kan orsaka ekonomiska belastningar i framtiden.  

Kassaflödesanalys är ett användbart instrument eftersom det visar vilka områden som genererar ett över- eller underskott i verksamheten. Analysen ger dig dessutom möjlighet att bedöma om företaget kan betala sina framtida skulder. 

Olika typer av kassaflöde

Det finns i regel tre olika typer av kassaflöden:

Löpande verksamhet

Här ingår kapital som kommer in och ut i den löpande affärsverksamheten genom förändringar i varulager, fordringar, kortfristiga skulder och årets resultat. Saldot får inte vara negativt – då har inte företaget möjlighet att betala sina skulder. Här är några tips på hur du kan planera kassaflödet från den löpande verksamheten. 

  • Kontrollera varulagret regelbundet. Varulager ska generera kundfordringar som ska bli likvida medel.
  • Ha inte för mycket kontanter i kassan. Flytta istället en del av behållningen till räntebärande konton.
  • Planera betalning av utgående fakturor efter likviditet. Förhandla med leverantörer om längre betalningstid (kan vara upp till 90 dagar).
  • Få in betalningar snabbare. Finns det för många kundfordringar ska du förkorta kredittiden och få in betalningen snabbare. 

Från investeringsverksamhet

Kassaflöde från investeringsverksamhet visar pengar som kommit från eller använts till inköp eller försäljning av materiella anläggningstillgångar eller maskiner. 

Med hjälp av in- och utgåendebalansen i Resultat- och Balansräkningarna kan du räkna ut nettoinvesteringarna (inköp minus försäljning) och nettoförsäljningarna (försäljning minus inköp). För att planera kassaflödet från investeringsverksamhet kan du:

  • Beräkna hur mycket av kassaflödet från den löpande verksamheten som går till investeringar. På så sätt kan du uppskatta det som ska gå till aktieägarna. 
  • Jämföra ingående- och utgående balans för anläggningstillgångar och justera för avskrivningar (påverkar inte likviditeten).

Från finansieringsverksamhet

Här ser du pengar som kommit in eller gått ut genom lån, försäljning av värdepapper, nyemission (aktiebolag ger ut nya aktier), amortering av skuld och så vidare. För att planera denna form av kassaflöde kan du: 

  • Se över behovet av en kontokredit som ger dig tillgång till medel om en akut situation skulle uppstå. Ju bättre kassaflöde du har vid ansökningstillfället, desto förmånligare villkor du får från baken. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Förändringar i kassaflödet

Alla ekonomiska affärshändelser i din verksamhet har en påverkan på kassaflödet. 

Här kommer några exempel: 

  • Minskning av kassaflödet. Utbetalningar till leverantörer och anställa, erlagd ränta och inbetalning av inkomstskatt.
  • Ökning av kassaflödet. Inbetalningar från kunder och erhållen ränta.

Målet är förstås att alltid ha ett positivt kassaflöde för att kunna finansiera utgifter i framtiden. När du ser en negativ tendens ska du vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa den eller hitta medel för att täcka förlusterna. 

Hantering av likvida medel

Det är inte ovanligt att företag har bundet kapital i onödan på grund av brister i rutinerna. Likvida medel är ryggraden i ditt företag. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med likvida medel för att kunna möta framtidens ekonomiska åtaganden. 

För att enklare kunna följa likviditeten i företaget bör du upprätta en likviditetsbudget. I den ska ingå de summor som rör sig in och ut i kassan under en viss period. Det kommer att hjälpa dig bedöma förändringar i kassan. Samtidigt kan du planera kassaflödet genom att tidigt upptäcka perioder med över- eller underskott. 

Likviditetsbudgeten bör kompletteras med en, kanske daglig, likviditetsplanering för att kunna möta de dagliga utbetalningarna. 

Planering av in- och utbetalningar

En grundprincip i hantering av likvida medel är att inkommande kapital ska hamna direkt på ett räntebärande konto. Om du säljer en vara på kredit är det fördelaktigt att styra kundens betalning till ett sådant konto. Har ditt företag en kredit på ett transaktionskonto kan du nämligen sänka räntan genom att få in kundinbetalningar dit. 

Rutinerna för utbetalningar kan alltid bli bättre. Om du till exempel betalar en skuld innan förfallodagen utnyttjar du kapital som annars skulle ge dig ränta. Därför är kontroll av fakturabetalningar ett sätt att betala i tid och undvika dröjsmålsränta.

Förbättra likviditeten med företagsfinansiering

I alla företag finns perioder då likviditeten inte är tillräcklig för att täcka de planerade utbetalningarna. Oavsett orsak kan företagsfinansiering, till exempel i form av ett företagslån, vara ett bra alternativ för att stärka kassaflödet. 

Idag är det enklare än någonsin att ansöka om företagsfinansiering när behovet uppstår. Ansökningsprocessen är helt digital och utbetalningen tar inte mer än några arbetsdagar. Med hjälp av moderna låneförmedlare blir det dessutom enklare att hitta företagslån med låga avgifter och förmånliga villkor. 

Hos oss på Creddo kan du ansöka om företagsfinansiering från ett flertal långivare och banker med bara en ansökan. Besked får du redan inom 24 timmar och därefter väljer du själv ut det mest prisvärda finansieringsalternativet för din verksamhet. 

Påbörja ansökan

Summering

För att kunna avgöra om ditt företag har ekonomisk stabilitet och kan möta framtida utmaningar är det viktigt att hantera och planera kassaflöde aktivt. Genom att göra regelbundna kassaflödesanalyser och följa flödet av likvida medel kan du i tid sätta in åtgärder om du märker avvikelser i pengaströmmarna. 

Med prognosering och planering av kassaflödet har du möjlighet att påverka utvecklingen i verksamheten. På så sätt kan du stärka företagets positioner på marknaden och öka lönsamheten.  

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 19/03/2021

Publicerad av Team Creddo