Personuppgiftspolicy

Din integritet är väldigt viktig för oss och vi ser på denna fråga med största allvar. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt. Du kan vara säker på att vi gör allt för att skydda dig.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Creddo samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder tjänsten låneförmedling (”Tjänsten”).

Creddo behandlar dina personuppgifter enligt GDPR och övriga gällande dataskyddsregler.

Personuppgifter

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring.

Du lämnar själv dina personuppgifter till Creddo i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. Vi hämtar även in uppgifter från tredje part såsom UC. För att kunna utföra tjänsten behandlas följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Andra uppgifter som du väljer att lämna till oss
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

Creddo samlar även in följande information om dig automatiskt och från tredje part för att kunna genomföra Tjänsten, uppfylla lagkrav och även underlätta användningen av den för dig:

Finansiell information

Information från en kreditupplysning Information om verklig huvudman samt eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA).

Teknisk data

Vi inhämtar även annan information om din användning av tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera den URL som är din unika åtkomst till Kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Detta gör vi för att underlätta, förbättra, vidareutveckla användningen och säkerställa korrekt användning av vår tjänst.

Adresserad direktmarknadsföring

Även om du inte är kund hos oss än kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring. Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post. Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss (via oss eller någon av våra samarbetspartners) kan även få information via e-post eller sms.

Vi är enligt marknadsföringsregler skyldiga att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta [email protected] eller ringa oss på 08-400 200 01 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

Likt andra företag, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som kan vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.

Vi har ett intresse av att marknadsföra oss och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra oss gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Det gäller även för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring (när du finns i vårt spärregister).

Du kan även godkänna villkor för att bli medlem i Creddos Kundklubb. Detta görs antingen genom samtycke muntligt eller via mail.

Creddo kan i detta sammanhang komma att spara och bearbeta de personuppgifter som rör ditt medlemskap och kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post, telefon och brev med information om nya produkter, tjänster eller andra erbjudanden från Creddo och Creddos samarbetspartners som anges på vår hemsida.

Profilering

När du väljer att bli kund hos Creddo och därmed ingår avtal om låneförmedling så kommer Creddo att utföra en automatisk filtrering (s.k. profilering) av ert företag.

Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning på ditt företag samt vid tillfällen på dig och ev. medsökande vid borgensmanåtagande, ligger till grund för bedömningen om vilka av våra samarbetspartners som kan ge ert företag ett erbjudande om en kredit.

Filtreringen är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Ändamål, laglig grund och lagringstid för behandlingen av dina personuppgifter

Ändamål

 • Inhämta offerter
 • Presentera erbjudandet
 • Assistera i ärendet

Behandling

 • Insamling av personuppgifter från kund och tredje part
 • Kontroll av personuppgifterna mot extern databas
 • Profilering av kund för att kunna fastställa relevanta erbjudanden
 • Överföring av personuppgifter till samarbetspartner för att inhämta erbjudanden

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Teknisk data

Laglig grund för behandling: Avtal
Lagringstid: Så länge det finns ett aktivt kundförhållande

Ändamål

 • Förhindra missbruk av tjänsten
 • Dokumentationsskyldighet som låneförmedlare enligt lag
 • Bokföringsskyldighet enligt lag
 • Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och eventuella samtycken

Behandling

 • Dokumentation av personuppgifter och information Assistera vid brottsutredning
 • Bokföring

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Teknisk data

Laglig grund för behandling: Rättslig förpliktelse
Lagringstid: Regleras i tillämplig lag

Ändamål

 • Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och eventuella samtycken
 • Möjliggöra reklamation av Tjänsten Bemöta eventuella klagomål

Behandling

 • Dokumentation av personuppgifter och information

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Teknisk data

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse
Motivering: För att på bästa sätt utreda och hantera klagomål, missförstånd eller reklamationer
Lagringstid: Så länge det finns ett aktivt kundförhållande

Ändamål

 • Utveckla och förbättra och våra tjänster och system
 • Utveckla och förbättra vår marknadsföring
 • Anpassning av tjänsten för att bli mer användarvänlig
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system t ex för att ytterligare öka säkerheten.

Behandling

 • Felsöka loggar och unika ärenden
 • Nyttja och inhämta data för att analysera och eventuellt bygga modeller på

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Teknisk data

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse
Motivering: Förbättra och utveckla Creddos tjänster och marknadsföring
Lagringstid: 12 månader efter kundförhållandet upphört

Ändamål

 • Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användarvillkoren för Tjänsten
 • Förebygga och utreda missbruk av Tjänsten
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser

Behandling

 • Lämna information till myndighet eller samarbetspartners vid behov Intern dokumentation

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Teknisk data
 • Finansiell information

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse
Motivering: Erbjuda en säker och kvalitativ tjänst
Lagringstid: 12 månader efter avslutat kundförhållande

Ändamål

 • Medlemskap i Creddos kundklubb
 • Riktad marknadsföring

Behandling

 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Säkerställande av din identitet
 • Utskick av nyhetsbrev

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Utfall och resultat vid tidigare ansökningar

Laglig grund för behandling: Samtycke
Lagringstid: Så länge som du önskar vara medlem i Creddos kundklubb. Du kan när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta [email protected]

Ändamål

 • Marknadsföring till kund
 • Marknadsföring till blivande kund

Behandling

 • Utskick av nyhetsbrev
 • Utskick av email och SMS
 • Profilering av kund för att lämna relevant kommunikation
 • Utlämnande av uppgifter till marknadsföringspartners
 • Utskick av direktmarknadsföring med post

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Utfall och resultat vid tidigare ansökningar
 • Person- och kontaktuppgifter

Laglig grund för behandling: Berättigad intresse
Lagringstid: Ett år efter avslutat kundförhållande för kund och tre månader för blivande kund.

Ändamål

 • Marknadsföring efter avslutat kundförhållande

Behandling

 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Säkerställande av din identitet
 • Nyhetsbrev

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Utfall och resultat vid tidigare ansökningar

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse
Motivering: Marknadsföra erbjudanden mot relevanta mottagare
Lagringstid: Ett år efter avslutat kundförhållande. Du kan när som helst avböja ytterligare marknadsföring genom att kontakta [email protected]

Ändamål

 • Skapa underlag för anonymiserat marknadsföringscase

Behandling

 • Dokumentation om underlaget enligt 10 § marknadsföringslagen (förbud mot vilseledande marknadsföring)

Vilka personuppgifter

 • Person- och kontaktinformation
 • Finansiell information

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse
Motivering: Uppriktigt påvisa kvaliteten och mervärdet av vår tjänst
Lagringstid: 5 år (preskriptionstid marknadsföringslagen)

Utlämnande av personuppgifter till annan part

Creddo lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag, långivare och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Creddo eller för att utföra tjänsten enligt avtalet.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners i den mån vi ingått avtal med samarbetspartners om att de ska erbjuda er sina tjänster. De uppgifter som då lämnas ut är kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med informationen om behandlingen som lämnats och att det följer tillämpliga dataskyddsregler.

När du använder Creddo för låneförmedling är Creddo AB org. Nr. 559207-3786, Grev Turegatan 13B 114 46 Stockholm, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de förslag som Creddo presenterar för dig, så blir den banken eller långivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Var vi lagrar din data

Creddo strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina Personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden.

I dessa fall har Creddo säkerställt att det finns tillräckliga garantier för att enskildas rättigheter skyddas genom någon av följande åtgärder:

1. Landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå.

2. Landet är inte med på ovan lista men överföringen görs genom annat säkerställande av adekvat skyddsnivå genom standardavtalsklausuler.

3. Företaget (amerikanskt) har anslutit sig till Privacy Shield.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du kan när som helst kontakta Creddo ([email protected]) för att begära ett utdrag över de personuppgiftbehandlingar som rör dig. Av utdraget framgår:

 • Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
 • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 • De mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna
 • Hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms
 • Varifrån personuppgifterna kommer om du inte själv har lämnat uppgifterna
 • Om Creddo använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig
 • Om personuppgifterna förts över till ett land utanför EU/EES så har du också rätt att få reda på vilka skyddsåtgärder som Creddo har vidtagit vid överföringen.

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta Creddo och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du kan begära att Creddo raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, eller;
 • Du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än Creddos berättigade intresse, eller;
 • I de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtyckeoch du vill dra tillbaka ditt samtycke, eller;
 • Du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från Creddo, eller;
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • I vissa fall kommer Creddo inte kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall kommer Creddo att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger Creddo möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då Creddo inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Creddo inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att Creddos behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.
 • Om Creddo har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om Creddos berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får Creddo bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Creddo inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Creddo måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Creddo. När Creddo anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan t.ex. vid direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Creddos tjänster, så sker en intresseavvägning.

Creddos intresse av att förebygga missbruk av Creddos tjänster vägs mot ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får Creddo inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Creddo inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Creddo får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska Creddo upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Notera att om du det är du som kontaktar Creddo för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal eller ett samtycke så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Creddo.

Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har därefter rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Creddo kan neka dig detta.

Klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Creddos behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta [email protected] Vi hjälper dig gärna.

Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Epost: [email protected]
Telefon: 08-657 61 00
imy.se

Ändringar av vår Integritetspolicy

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-postadress), SMS eller brev.

Om du har synpunkter på Creddos hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på [email protected]creddo.se.

Senast uppdaterad 20210930

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy