Personuppgiftspolicy

1 ALLMÄN INFORMATION

Creddo AB, organisationsnummer 559207-3786, Grev Turegatan 13B, 114 46 Stockholm (”Creddo”, ”vi” eller ”oss”) förmedlar företagslån till aktiebolag och andra vanliga företagsformer (”Tjänsten”). När vi behandlar dina personuppgifter är vi personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) och övriga gällande dataskyddsregler.

Din integritet är väldigt viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Därför rekommenderar vi att du läser denna Policy noggrant. Alla termer i denna Policy ska tolkas enligt GDPR.

Om du väljer att gå vidare med något av de förslag som vi presenterar för dig, så blir långivaren personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

2 PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-post, IP-adress eller användarbeteende. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring.

I Policyn används följande samlingsbegrepp för olika typer av personuppgifter som Creddo behandlar.

”Person- och kontaktinformation” avser namn, adress, e-post, telefonnummer, uppgift om kön, företagsnamn, organisationsnummer och andra uppgifter som du väljer att dela med oss.

”Identitetsuppgifter” avser personnummer och ibland namn.

”Finansiell information” avser information från en kreditupplysning, information om verklig huvudman samt eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA).

”Tekniska data” avser den URL som är din unika åtkomst till kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare du använder, språk och information om identifiering och operativsystem.

3 HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Du lämnar själv dina personuppgifter till Creddo, bland annat i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. Om du uppträder som borgensman får vi dina identitetsuppgifter från den som ansöker om lånet. Därefter måste du som borgensman verifiera din identitet. Vi hämtar även in uppgifter från tredje part för att kunna tillhandahålla Tjänsten, uppfylla lagkrav och underlätta din användning av Tjänsten.

4 HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 När du använder Tjänsten eller uppträder som borgensman

4.1.1 Låneansökan

För att kunna ansöka om lån måste du som kontaktperson eller företrädare för ett aktiebolag eller annan företagsform lämna din person- och kontaktinformation, identitetsuppgifter och finansiell information till oss. För att utse en borgensman måste du också lämna den personens identitetsuppgifter. Om du väljer att frivilligt dela ytterligare personuppgifter med oss kommer vi att behandla dem också.

För att kunna lämna in låneansökan behöver du verifiera dig med BankID i Sverige, eller liknande verifieringssystem i andra länder.

Behandlingen av personuppgifterna som vi efterfrågar i samband med låneansökan är nödvändig för att kunna ingå avtal med oss. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är fullgörandet av avtal. Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte tillhandahåller oss personuppgifterna enligt ovan. Uppgifterna lagras så länge det finns en aktiv kundrelation.

4.1.2 Kreditupplysning och annan information från tredje part

Om du är kontaktperson eller företrädare för ett företag som ansöker om lån hos oss, eller om du uppträder som borgensman kommer vi att behandla dina identitetsuppgifter och dela dem med UC som gör en kreditupplysning. Kreditupplysningen görs för att avgöra om låntagaren och eventuell borgensman är kvalificerad att uppträda som låntagare respektive borgensman. Vi sparar sedan personupplysningen och/eller företagsupplysningen som vi får av UC. Normalt innehåller upplysningen inga personuppgifter, men när upplysningen avser en enskild firma innehåller upplysningen identitetsuppgifter och när upplysningen avser borgensman innehåller den person- och kontaktinformation (adress), identitetsuppgifter (namn) och finansiell information (betalningsanmärkningar).
Vid sidan av kreditupplysningen samlar Creddo också in information om dig automatiskt och från tredje part. Personuppgifterna som samlas in automatiskt och från tredje part är finansiell information.

Behandlingen av personuppgifterna som vi efterfrågar och får del av i samband med kreditupplysning och annan insamling från tredje part enligt ovan är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är fullgörandet av avtal. Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig utan att behandla personuppgifterna enligt ovan. Uppgifterna lagras så länge det finns en aktiv kundrelation.

4.1.3 Låneförmedling och profilering

När du väljer att bli kund hos Creddo och därmed ingår avtal om Tjänsten så kommer Creddo att utföra en automatisk filtrering (s.k. profilering) av ert företag. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning på ditt företag samt om tillämpligt på dig och eventuella medsökande vid borgensmanåtagande, delas med långivare som kan välja att ge ert företag ett låneerbjudande. Du kan få information om vilka långivare vi samarbetar med på vår hemsida. Kundprofilieringen görs bland annat för att vi ska kunna få citat, fastställa relevanta erbjudanden, inhämta offerter och presentera erbjudanden.

Behandlingen av personuppgifterna som vi efterfrågar i samband med låneförmedling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är fullgörandet av avtal. Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifterna enligt ovan. Uppgifterna lagras så länge det finns en aktiv kundrelation.

4.2 Hemsidan och andra kontakter med oss

4.2.1 Hemsidan

När du besöker vår hemsida kan vi samla in uppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är (i) information om ditt besök på Webbplatsen genom s.k. cookies (mer information finner du i vår samt (ii) tekniska data.

4.2.2 Andra kontakter med oss

Om du kontaktar oss i annat syfte än för att använda Tjänsten, till exempel för att du har en fråga eller vill framföra ett klagomål, så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna assistera i ärendet. Personuppgifter som vi kan behandla för detta syfte är person- och kontaktinformation och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna besvara din kontaktförfrågan, bemöta eventuella klagomål och assistera i ärendet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna vara tillgängliga för kontakter med befintliga, potentiella och tidigare kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss samt att på bästa sätt utreda och hantera klagomål och missförstånd. Personuppgifterna lagras ett år efter avslutat kundförhållande och tre månader för presumtiv kund.

4.3 Direkt marknadsföring och nyhetsbrev

När ditt företag ansöker om lån hos oss eller visar intresse för vår Tjänst samlar vi in vissa av dina person- och kontaktinformation och behandlar dem för att marknadsföra Creddo och vår Tjänst. Creddo kan till exempel skicka information om nya produkter, tjänster eller andra erbjudanden från Creddo och Creddos samarbetspartners som anges på vår hemsida. Som en del av marknadsföringen skickar vi också ut nyhetsbrev. Du kan få marknadsföring via post, e-post eller sms.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna informera och marknadsföra vår verksamhet och Tjänsten till företag som är eller har varit kunder hos oss, eller som kan vara intresserade av våra Tjänster. Vi lagrar dessa personuppgifter i ett år efter avslutad relation med kund och i tre månader för presumtiva kunder.

Om du inte längre vill bli kontaktad för marknadsföring kan du kontakta oss på [email protected] eller ringa på 08-400 200 01 och be om hjälp med att bli blockerad från våra utskick.

4.4 Verksamhetsutveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utveckla och förbättra Tjänsten, våra system och marknadsföring samt för att anpassa tjänsten för att bli mer användarvänlig. Personuppgifterna vi behandlar för detta syfte är person- och kontaktinformation, tekniska data och finansiell information. Personuppgifterna används till exempel för att felsöka loggar och unika ärenden och för att nyttja och inhämta data för att analysera och eventuellt bygga modeller. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna förbättra och utveckla vår Tjänst. Vi lagrar uppgifterna i 12 månader efter att kundrelationen har upphört.

4.5 Förhindra missbruk av tjänsten

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användarvillkoren för Tjänsten, för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten och förhindra eventuella bedrägerier och andra lagöverträdelser. Personuppgifterna vi behandlar för detta syfte är person- och kontaktinformation, tekniska data och finansiell information. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker och kvalitativ tjänst. Uppgifterna lagras i 12 månader efter avslutat kundförhållande.

4.6 För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet, dokumentationsskyldighet som låneförmedlare enligt lag, för att assistera vid brottsutredning, för att förhindra missbruk av tjänsten och för att säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och eventuella samtycken. Vi behandlar person- och kontaktinformation, finansiell information och andra personuppgifter som behöver behandlas för att fullgöra den aktuella förpliktelsen. Behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt tillämplig lag.

4.7 För att utöva, etablera eller försvara våra rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter när det behövs för att utöva, etablera och försvara våra rättsliga anspråk. För detta syfte behandlar vi person- och kontaktinformation, finansiell information och andra uppgifter som du lämnar till oss och som vi behöver behandla för att utöva, etablera, eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse. Vi lagrar uppgifterna så länge som det, beroende på den aktuella jurisdiktionen, är möjligt att driva rättsprocesser mot oss.

5 HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

För att tillhandahålla Tjänsten delar Creddo dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag, UC, långivare och tjänsteleverantörer. Vi kommer också dela data med olika tjänsteleverantörer för att administrera, marknadsföra och utveckla Tjänsten. På begäran kan vi också lämna personuppgifter till myndigheter.

Creddo strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina Personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. Creddo överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: [***].

Vid överföring till länder utanför EU/EES har Creddo säkerställt att det finns tillräckliga garantier för att enskildas rättigheter skyddas genom någon av följande åtgärder:

(1) Landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå;

(2) Överföringen görs genom annat säkerställande av adekvat skyddsnivå genom standardavtalsklausuler;

Om ett standardavtal bedöms vara ineffektivt på grund av nationell lag så kommer Creddo att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till länder som omfattas av punkten (2) ovan.

Du kan få ytterligare information om överföringen och de skyddsåtgärder vi vidtar genom att kontakta oss, [email protected].

6 DINA RÄTTIGHETER

Du som registrerad har vissa rättigheter när Creddo behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta Creddo ([email protected]) för att utöva dina rättigheter som anges nedan.

6.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt den rättsliga grunden och ändamålet bakom behandlingen. Du kan när som helst kontakta Creddo för att begära utdrag över de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

6.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och, med beaktande av ändamålet med behandlingen, få komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan när som helst kontakta Creddo för att begära rättelse eller komplettering.

6.3 Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Creddo kommer att utan dröjsmål radera dina personuppgifter när det krävs enligt lag. Däremot kommer Creddo inte att radera personuppgifterna om Creddo måste behandla uppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

6.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel kan begränsning av behandlingen vara aktuellt om du bestrider att uppgifterna vi har om dig är korrekta. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får Creddo bara lagra dina personuppgifter eller behandla dem om Creddo har stöd för det enligt lag.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall kan få de personuppgifter som du har delat med oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra dessa uppgifter till andra personuppgiftsansvariga när detta är tekniskt möjligt.

6.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Creddo. Om du väljer att göra en invändning så får Creddo fortsätta behandla dina personuppgifter för det syftet endast om Creddo kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, friheter och rättigheter, eller om Creddo behöver behandla dina personuppgifter för andra ändamål som att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7 MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-post), SMS eller brev.

Om det sker en förändring i ägandet i vår verksamhet kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna. De nya ägarna ska fortsätt iaktta de åtaganden vi gjort i denna Integritetspolicy.

8 KONTAKTINFORMATION VID KLAGOMÅL

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Creddos behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta [email protected]. Vi hjälper dig gärna.

Du har också rätt att vända dig till och inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Epost: [email protected]
Telefon: 08-657 61 00
Webbplats: imy.se